Gold Medal 2019

90 Points

Iowa Legendary Rye White Rye

Iowa Legendary Rye

Vintage: 3

Tasting Notes