Silver Medal 2019

89 Points

Iowa Legendary Rye Vodka

Iowa Legendary Rye

Tasting Notes